Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Pro Fit Nederland B.V.  

 

Artikel 1 Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden
 • Pro Fit Nederland B.V (hierna: Pro Fit).: de opdrachtnemer. (hieronder wordt ook verstaan de medewerkers van Pro Fit en de door haar ingeschakelde hulppersonen).
 • Klant/Lid: de natuurlijk persoon of bedrijf die met Pro Fit een overeenkomst aan gaat.
 • Overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Pro Fit en de klant door inschrijving door de klant.
 • Ondernemersactiviteiten: verzorging van personal trainingen en bedrijfsbootcamp trainingen.
 • Schriftelijk: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de huidige stand van de techniek in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

Artikel 2 Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Klant en Pro Fit.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Pro Fit voor de uitvoering waarvan diensten van derden moeten worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant en/of derde wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 5. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen door Pro Fit en Klant.
 6. Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van één maand na schriftelijke bekendmaking van deze wijziging.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen, offertes en tarieflijsten zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaard wordt, heeft Pro Fit het recht dit aanbod in ieder geval binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 Overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Pro Fit en Klant komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de overeenkomst door Pro Fit aan Klant dan wel door de ondertekening van een inschrijfformulier door Klant.
 2. De overeenkomst wordt geacht, in het geval Klant het inschrijfformulier (nog) niet heeft ondertekend, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Klant en/of Pro Fit blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.
 3. De duur, het tarief en nadere voorwaarden worden overeengekomen (en vastgelegd) in het inschrijfformulier.
 4. Indien Klant het inschrijfformulier heeft ingevuld en ondertekend, is Klant lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Als partijen een automatische incasso zijn overeengekomen, gaat dit vanaf dat moment gelden.
 5. De overeenkomst gaat in op de dag van ondertekening van het inschrijfformulier.
 6. Indien de Klant, enkel indien het een natuurlijk persoon betreft en zich inschrijft via de website van Pro Fit, heeft de Klant het recht om binnen veertien (14) dagen na de dag van inschrijving, zonder opgave van redenen, van het lidmaatschap af te zien. Indien de Klant ter plaatse een inschrijvingsformulier heeft ingevuld, geldt voornoemde bedenktermijn niet. De bedenktermijn inroepen kan schriftelijk ( per e-mail en/of per post). Deze bedenktermijn geldt evenmin voor bedrijven die een Overeenkomst aangaan met Pro Fit.

 

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de looptijd van de Overeenkomst blijkt dat Klant de Overeenkomst wenst uit te breiden, zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien de wijziging van of uitbreiding op de overeenkomst financiële en of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Pro Fit de Klant hierover vantevoren inlichten.
 3. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal Pro Fit daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of uitbreiding van de Overeenkomst een overschrijding van dit bedrag tot gevolg heeft.
 4. Indien Klant een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft Klant het recht om binnen 7 (zeven) dagen na kennisgeving van de tariefswijziging schriftelijk op te zeggen.

 

Artikel 6 Contractsduur

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de op het Inschrijfformulier aangegeven periode.
 2. Indien partijen een abonnementsvorm zijn overeengekomen voor de duur van 1 jaar, volgt na 1 jaar een automatische verlenging voor onbepaalde tijd. In dat geval kan de Klant, de overeenkomst slechts opzeggen tegen het einde van de termijn van 1 jaar. Na de vaste overeengekomen periode van 1 jaar, is de overeenkomst maandelijks opzegbaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand.
 3. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 4. Pro Fit is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden, indien:
 1. Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 2. Klant in staat van faillissement is verklaard, de schuldsanering van toepassing is/wordt, aan haar, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend, op de andere partij een andere gelijksoortige regeling van toepassing is geworden of de andere partij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
 1. In de situaties als genoemd in 6.3 zijn de openstaande facturen direct opeisbaar.
 2. Indien de opdracht aan Pro Fit is verleend met het oog op een bepaalde persoon, zal de opdracht bij zijn overlijden worden overgedragen aan een andere aan Pro Fit verbonden persoon. Bij overlijden van de Klant-natuurlijk persoon gaan de rechten over op diens erfgenamen.
 3. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan, behoudt Pro Fit daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verstreken termijn.
 4. Indien Klant om medische reden geen gebruik kan maken van het lidmaatschap, is Klant gerechtigd de overeenkomst gedurende een in overeenstemming bepaalde periode met Pro Fit, te bevriezen. Klant kan in dat geval op een later moment gebruik maken van de in het in de overeenkomst bepaalde.

 

Artikel 7 Tarieven

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. Alle op de website weergegeven prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Pro Fit is niet aansprakelijk voor typefouten.
 3. Pro Fit is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Pro Fit is daarnaast gerechtigd het tarief jaarlijks te verhogen conform de Dienstenprijsindex (DPI) van het CBS. Voor een dergelijke prijsverhoging is geen kennisgeving aan de Klant vereist en levert geen grond op voor beëindiging van de overeenkomst.

 

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling door Klant dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, bij vooruitbetaling te geschieden. Betaling dient te geschieden in euro’s.
 2. Indien Pro Fit bij automatische incasso niet kan incasseren om welke reden dan ook (onvoldoende saldo en/of stornering etc.), dan stuurt Pro Fit de incasso nogmaals naar de bank van de Klant. Als niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, zal Pro Fit haar diensten opschorten, zonder hiervoor schadeplichtig te zijn.
 3. Bij regelmatige storno’s behoud Pro Fit het recht voor om de overeenkomst te beëindigen, waarbij de Klant automatisch de toegang tot de faciliteiten van Pro Fit wordt ontzegd.
 4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Pro Fit maakt als gevolg van de niet-nakoming door Klant van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 5. Als Klant een factuur van niet binnen de overeengekomen termijn voldoet, is Pro Fit in een dergelijk geval gerechtigd wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen.

 

Artikel 9 Vooruitbetaling zekerheidstelling

Pro Fit is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, alvorens tot de verrichting van haar prestatie, verlening van haar dienst over te gaan respectievelijk met de verrichting door te gaan. Indien Klant met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft, vervalt de op Pro Fit rustende plicht uit de overeenkomst, onverminderd het recht van Pro Fit op vergoeding van schade, kosten en interesten door Klant.

 

Artikel 10 (Intellectuele) eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, is Pro Fit eigenaar van alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar voor Klant ontwikkelde werken, diensten en documentatie.
 2. In geval van een derde stelt dat het gebruik van de werken in strijd is met de intellectuele eigendomsrecht van die derde, zal Klant Pro Fit hiervan onverwijld in kennis stellen.
 3. Pro Fit heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 11 Geheimhouding

 1. Iedere partij verplicht zich tot geheimhouding jegens derden ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie en gegevens afkomstig van dan wel betrekking hebbend op de andere partij, voor zover deze informatie en gegevens in het kader van de offerte of opdracht aan eerstgenoemde partij bekend zijn geworden.

 

Artikel 12 Reclames

 1. Reclames met betrekking tot de overeenkomst en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na factuurdatum of datum van automatische incasso schriftelijk aan Pro Fit te worden gemeld, waarna het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als door Klant erkend geldt.
 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Klant niet op.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Pro Fit de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium of opnieuw verrichten van de overeenkomst of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Klant reeds betaalde prijs.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid en risico

 1. Klant (dan wel de werknemers van de Klant indien het een bedrijf betreft dan wel het bedrijf zelf waarmee Pro Fit de overeenkomst is aangegaan) blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de manier waarop de Klant (en/of de medewerker van de klant) de sport beoefent en de keuzes die de klant hierin maakt. Indien de Klant twijfelt over zijn/haar fysieke condities, raadt Pro Fit de Klant aan om deskundig advies in te winnen van een specialist of arts. Dit om vervolgens te kunnen vaststellen wat voor de Klant een haalbare en juiste manier van bewegen is.
 2. Klant is zich ervan bewust dat het beoefenen van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. De klant vrijwaart Pro Fit voor aanspraken van derden.
 3. Pro Fit en/of door Pro Fit ingeschakelde medewerkers en/of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële dan wel immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die Klant heeft opgelopen tijdens een training bij Pro Fit dan wel gebruikmaking van faciliteiten van Pro Fit.
 4. Pro Fit is niet aansprakelijk voor diefstal van (waardevolle) spullen. Pro Fit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal en/of schade van eigendommen van de Klant.

 

Artikel 14 Overmacht

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen, elektriciteits-en internetstoringen en in het geval dat Pro Fit door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot uitvoering van haar diensten in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Pro Fit kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel zijn beide partijen bij aanhoudende problemen van langer dan drie maanden, gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 2. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Pro Fit indien er sprake is van overmacht.

 

Artikel 15 Privacy

 1. Pro Fit beschikt over de persoonsgegevens van haar Klant voor de uitvoering van de overeenokmst. Pro Fit verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te handelen. Partijen handelen in overeenstemming met de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens, de AVG en de Uitvoeringwet AVG.
 2. Pro Fit heeft een privacyverklaring. Hierin wordt kenbaar gemaakt op welke wijze en welke gegevens door Pro Fit worden verwerkt.
 3. Pro Fit neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 4. Pro Fit kan derden (sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld als deze Derden over specialistische kennis of middelen beschikken waarover Pro Fit niet beschikt. Als het inschakelen van Derden tot gevolg heeft dat deze Persoonsgegevens gaat verwerken dan zal Pro Fit met die Derden (schriftelijk) afspraken maken over de beveiliging van persoonsgegevens. Met het aangaan van een overeenkomst met Pro Fit geeft Klant toestemming voor het inschakelen van de Derden.
 5. Pro Fit verwerkt de Persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij Pro Fit hierover met Klant andere schriftelijke afspraken heeft gemaakt.
 6. Pro Fit is niet aansprakelijk voor boetes of claims als Klant de verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens niet nakomt.

 

Artikel 16 Overdraagbaarheid

 1. Het is Klant niet toegestaan zijn/haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de met Pro Fit gesloten overeenkomst, over te dragen.
 2. Overdracht van rechten en/of verplichtingen is alleen mogelijk nadat Klant, Pro Fit hiervan op de hoogte heeft gesteld en de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Pro Fit heeft verkregen.

 

Artikel 17 Vervaltermijn

Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Klant uit welke hoofde ook jegens Pro Fit in verband met het verrichten van werkzaamheden door Pro Fit in ieder geval na één jaar na het moment waarop Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 18 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen Klant en Pro Fit waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Pro Fit is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrift. Pro Fit heeft echter het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.