Algemene voorwaarden

BEPALINGEN

De klant verklaart akkoord te gaan met de bepalingen en garandeert dat alle door hem/haar
verstrekte informatie op de overeenkomst, juist en volledig is ingevuld.

a) De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.
b) Het totaalbedrag dient voor aanvang van de eerste training in zijn geheel of gedeeltelijk te zijn voldaan.
c) Afspraken dienen uiterlijk 12 uur van te voren geannuleerd te worden. Wanneer een afspraakkorter dan 12 uur van te
voren wordt geannuleerd, verliest de klant daarmee het recht nog later de afspraak in te halen.
d) De klant dient zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor het naleven van de gemaakte afspraken.
De overeengekomen sessies dienen altijd te worden voltooid binnen de opgegeven periode.
Voorbeeld: bij 1x/week PT heeft de klant recht op 4 trainingen, deze dienen voltooid te worden binnen de lopende maand.
e) Tenzij anders aangegeven door de deelnemer zullen de daarvoor in aanmerking komende
pakketten en abonnementen automatisch worden verlengd met een periode van een maand, dan wel een jaar,
afhankelijk van het pakket of abonnement. De automatische verlenging na de initiƫle contractperiode kan worden
stopgezet tot 7 dagen alvorens het verlopen van het voorgaande abonnementstermijn.
Deelnemer dient hiervoor een geschreven verzoek in te dienen bij “Profit” binnen de aangegeven opzegtermijn.
a) “Profit” behoudt zich het recht om reserveringen te weigeren of de relatie (klant) met onmiddellijke ingang te ontbinden,
wanneer de klant herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijk annuleren de contract termijn
overschrijdt. Zonder gehouden te zijn van enige vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is
vereist. Restitutie van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.
a) In geval dat “Profit” als gevolg van overmacht tijdelijk haar verplichtingen niet kan nakomen, heeft zij de bevoegdheid
zonder gerechtelijke tussenkomst, haar verplichtingen op te schorten voor zolang de situatie die de overmacht
veroorzaakt voortduurt. Indien de nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan “Profit”
de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn.
b) De klant begrijpt dat door fysieke activiteit mogelijk blessures of andere complicaties kunnen voorkomen, zonder dat
dit ontstaan is uit nalatig handelen van een coach en/of medewerker van “Profit”.
c) “Profit” is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van gebruiker of derden, waaronder mede begrepen
gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens, schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie,
schade als gevolg van ongeschiktheid van voorgeschreven of geleverde instructies.
d) De klant is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens als na de training
te melden, evenals veranderingen in zijn lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst.